USERDOCS

Chương trình giới thiệu

Công cụ này cho phép bạn tạo liên kết mời để đăng ký người dùng mới trong mạng CPA của chúng tôi. Sau khi nhấp vào liên kết và đăng ký, người dùng được mời sẽ trở thành người giới thiệu của bạn. Bạn sẽ kiếm được 5% hoa hồng giới thiệu. Phần trăm thù lao có thể thay đổi tùy thuộc vào khối lượng và chất lượng của lưu lượng truy cập giới thiệu của bạn.

Bàn

Trong bảng, bạn có thể thấy thông tin về từng giới thiệu, bao gồm id, tên được cung cấp khi đăng ký, phần trăm hoa hồng của giới thiệu, ngày đăng ký của anh ta. Nếu cần, bạn có thể lọc dữ liệu theo ngày đăng ký và id giới thiệu.

Bàn