USERDOCS

Aliexpress

Để biết phần thưởng tiềm năng cho sản phẩm với Aliexpress theo ưu đãi Aliexpress (ID: 4325), bạn có thể sử dụng công cụ đặc biệt để tính phần thưởng. Công cụ cho phép bạn nhập các đường dẫn đến sản phẩm và tính tổng phần thưởng theo từng sản phẩm. Hãy lưu ý rằng người bán thường xuyên thay đổi phần thưởng cho sản phẩm. Công cụ này hoạt động cho các đơn đặt hàng từ các nước: Nga, Аrmenia, Azerbaijan, Belarus, Gruzia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Moldova.

Hãy nhấp vào nút Phần thưởng trên thẻ ưu đãi Aliexpress (ID: 4325) hoặc đi đến tab Phần thưởng, nếu bạn đang ở sẵn trên trang ưu đãi.

Thẻ ưu đãi Aliexpress
  1. Vì ở đây bạn có thể nhận đường dẫn sẵn có đến sản phẩm, xin khuyên bạn thiết lập các kênh và tài khoản phụ, nếu bạn có.

  2. Trong trường nhập Đường dẫn mục tiêu bạn có thể nhập cho đến 50 đường dẫn đến sản phẩm Aliexpress, một đường dẫn trên mỗi dòng, để tính phần thưởng cho từng sản phẩm.

    Tab “Phần thưởng”
  3. Tổng số phần thưởng sẽ hiển thị ở dưới, cùng với đường dẫn liên kết. Nếu không có phần thưởng cho sản phẩm, bạn sẽ thấy trị số 0% trên nền đỏ, sẽ không có đường dẫn liên kết.

  4. Có thể rút gọn và sao chép đường dẫn cho từng sản phẩm trực tiếp từ trường nhập có phần thưởng xác định.

  5. Bạn có thể rút gọn và sao chép đường dẫn cho mọi sản phẩm, bằng cách nhấn vào nút Nhận các liên kết rút gọnSao chép tất cả, ở bên dưới.

    Số tiền thưởng được tính toán