USERDOCS

Xuất báo cáo

Affiliate links
  1. Khi bạn muốn xuất báo cáo xuống, bạn vào report => click vào export và báo cáo các chiến dịch của bạn sẽ được lưu xuống dưới dạng file CSV.
  2. Vì báo cáo hệ thống là real-time nên xem ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ khác nhau, khi muốn lưu lại báo cáo tại thời điểm xem, bạn có thể click vào Save report (lưu báo cáo), hệ thống sẽ lưu lại dữ liệu trong phần My account (Tài khoản của bạn) và bạn có thể xem lại báo cáo mình đã lưu.