USERDOCS

Cách thức hợp tác với Affiliate network (Mạng lưới tiếp thị liên kết)

Một Affiliate network sẽ tập trung rất nhiều chiến dịch tiếp thị liên kết từ các Nhà quảng cáo khác nhau. Publisher hợp tác với Affiliate network bằng cách truy cập vào hệ thống của Affiliate network => đăng kí tài khoản => chọn chiến dịch phù hợp => tạo link tracking => đổ traffic.

Bạn có thể tham khảo sơ đồ dưới đây để hiểu mối quan hệ giữa Nhà quảng cáo (advertiser) với Affiliate network và các publisher.

How it all works

Hệ thống của Affiliate network sẽ nhận dạng click của người dùng và xác định click đó thuộc về Publisher nào, các hành động phát sinh từ click đó thuộc về ai qua tham số gắn trên hệ thống, tham số Click_id.

Sub-account

Khi bạn chạy một chiến dịch nhưng lại chạy trên nhiều kênh traffic khác nhau, và bạn muốn so sánh hiệu quả của các kênh dựa trên những chỉ số giống nhau tại cùng một báo cáo, vậy bạn có thể sử dụng chức năng sub-account trên hệ thống.

Sub-account là nguồn của traffic trên một affiliate link. Tham số về nguồn traffic được gắn vào cuối URL và tham số này sẽ được truyền vào link affiliate khi có click phát sinh.

Nguyên tắc truyền sub-account

Trên hệ thống bạn có thể tạo ra 5 sub-account trên mỗi link: sa, sa2, sa3, sa4, sa5.

Để tránh các lỗi phát sinh bạn phải đảm bảo rằng các sub-account tuân thủ quy tắc:

Tên hợp lệ Các kí tự không hợp lệ Độ dài tối đa
sa, sa2, sa3, sa4, sa5 |,#,&,%,+ 30 kí tự

Một affiliate link có sub-account có dạng: https://cityadspix.com/strangeSymbolsHere?sa=YOUR_MESSAGE

Trong trường hợp “your message” (nội dung bạn gắn) khác nhau, bạn có thể chia thành các kênh traffic khác nhau và gắn sub-account cho từng kênh.

Ví dụ:

  1. Link affiliate có sub-account của blog: https://cityadspix.com/strangeSymbolsHere?sa=blog
  2. Link affiliate có sub-account của facebook: https://cityadspix.com/strangeSymbolsHere?sa=facebook