USERDOCS

BackURL

Để không bị mất lưu lượng truy cập trong tình huống không dự kiến được, chúng tôi đề nghị bạn cấu hình BackURL. BackURL sẽ kích hoạt, khi lời chào hàng dừng lại, bên quảng cáo không nhận lưu lượng truy cập hoặc khi vượt quá hạn mức yêu cầu chào hàng. Trong trường hợp này lưu lượng truy cập của bạn sẽ được chuyển hướng đến các chào hàng khác tùy theo cài đặt BackURL.

Tạo BackURL

Để bắt đầu cấu hình BackURL, hãy nhấp vào nút Tạo BackURL.

Nút tạo BackURL

Lựa các chào hàng

Bước đầu tiên là thiết lập danh sách các chào hàng, được áp dụng việc chuyển hướng lưu lượng truy cập. Chọn mặc định các chào hàng, mà bạn đã có lưu lượng truy cập rồi.

Nếu bạn muốn BackURL được áp dụng cho mọi chào hàng được liệt kê, chỉ cần nhấp vào Tiếp theo.

Nếu muốn thêm vào danh sách, hãy nhấp Thêm chào hàng và chọn chào hàng từ danh sách, nhấp vào Tiếp theo.

Nếu muốn rút ngắn danh sách, hãy nhấp vào chữ thập của chào hàng không cần đến hoặc bỏ mọi chào hàng, khi nhấp vào nút tương ứng. Nhưng hãy nhớ chỉ rõ chào hàng, mà bạn muốn cấu hình BackURL, hãy nhấp vào Tiếp theo.

lựa các chào hàng

Chọn những trang đích

Ở bước thứ nhì bạn hãy chọn những trang đích, mà bạn muốn chuyển hướng lưu lượng truy cập.

Để làm việc này hãy dùng các bộ lọc quen thuộc cho các chào hàng, chọn chào hàng thích hợp và cho biết trang đích mà bạn cần trong đó. Bạn có thể chọn cho đến 10 trang đích để chuyển hướng lưu lượng truy cập. Hãy nhấp vào Tiếp theo.

Chọn những trang đích

Chọn tên và chọn mức độ ưu tiên của trang đích

Ở bước thứ ba hãy đặt tên cho BackURL đó.

Nếu muốn, bạn có thể xác định thứ tự ưu tiên cho các trang đích đã chọn. Như vậy, lưu lượng truy cập sẽ được chuyển hướng đến các chào hàng theo thứ tự đã xác dịnh.

BackURL mà bạn tạo ra có thể là chính yếu và áp dụng cho mọi chào hàng mới của bạn. Để làm như thế hãy đánh dấu tích vào ô chọn. Xin hãy lưu ý rằng chỉ có thể có một BackURL do bạn tạo ra là chính yếu. Để lưu lại mọi cài đặt hãy nhấp vào Lưu.

Chọn tên và chọn mức độ ưu tiên của trang đích

Bảng BackURL

Trong bảng bạn sẽ thấy tất cả mọi BackURL mà bạn đã cấu hình. Để xem chi tiết BackURL được cấu hình, hãy nhấp vào mũi tên ở bên phải dòng ngang.

Bạn có thể chỉnh sửa chúng bằng cách nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh BackURL mà bạn cần.

Để bỏ BackURL, hãy nhấp vào biểu tượng sọt rác.

Để tạo ra BackURL mới, hãy nhấp vào Tạo BackURL.

Bảng BackURL