USERDOCS

Các sự cố đã biết

Bạn không nhận được tin nhắn SMS khi tạo tài khoản mới

Có khả năng nguyên nhân là do số điện thoại bạn chỉ định khi đăng ký tài khoản bên ngoài đầu tiên không phải là số điện thoại hiện đang dùng.

Khi bạn tạo tài khoản bên ngoài đầu tiên, hệ thống ghi nhớ số điện thoại để xác minh. Bạn không thể cập nhật được số này bằng cách cập nhật số điện thoại trong phần Tài khoản của bạn. Vì vậy, nếu số điện thoại bạn nhập trước đây không còn hiệu lực nữa, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.